Начало

Основната дейност на Асоциация на агроекологичните земеделски производители е:

  • защита правата и интересите на агроекологичните земеделски производители;
  • подпомагане и информиране на агроекологичните земеделски производители при спазване на изискванията за прилагане на агроекологични дейности и съпътстващите земеделски практики;
  • популяризиране на агроекологичните дейности, свързани с опазване на околната среда;
  • повишаване знанията на земеделските стопани за ползите от агроекологичните дейности върху околната среда;
  • подпомагане на държавните структури при разработването и прилагането на агроекологични дейности, изхождайки от опита на своите членове, натрупан в практиката;
  • подпомагане на държавните структури чрез участие на Асоциацията в работни групи, комисии, експертни съвети и др. при изготвяне на законодателни инициативи, свързани с агроекологичните дейности.

Ако желаете да станете член на Асоциация на агроекологичните земеделски производители, моля попълнете съответната форма за членство, приложена по-долу.

Подай заявление за членство!