ДО

Г-Н МИХАЕЛ ПИЛКЕ

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ F3: България, Хърватия, Дания, Полша

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯЗЕМЕДЕЛИЕ

И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ГР. БРЮКСЕЛ

БЕЛГИЯ

Относно: 15-то изменение на  ПРСР 2007-2013 и свързаният с него риск от злоупотреба с бюджета  по мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020

       УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПИЛКЕ,

С настоящия сигнал изразяваме нашите опасения, касаещи Петнадесетото изменение на ПРСР за България за периода 2007-2013 г., одобрено  от  Комитета по наблюдение на ПРСР 2007-2013 год., определен със заповед на Министъра на земеделието и храните.

Предложените изменения в мярка 214 „Агроекологични плащания“ въвеждат необосновано високи изисквания за агроекологичните земеделски производители по направлението “Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ и намаляват двойно ставката на компенсаторното плащане.

Изразяваме дълбоката си тревога, че това изменение на ПРСР 2007-2013 по никакъв начин не отговаря на първоначалните цели на мярка 214 „Агроекологични плащания“ и е пагубно за успешното приключване на мярката и постигане на нейните цели. Предложените изменения ще засегнат повече от 1350 български земеделски производители. Същите най-вероятно ще се откажат от 5-годишните си агроекологични ангажименти по сеитбооборота и то в средата на тяхното изпълнение.

С оглед изложеното, изразяваме вътрешното си убеждение, че 15-то изменение на ПРСР 2007-2013 ще бъде внимателно проучено, с цел да се постигне екологичния ефект на мярката, но преди всичко с цел  реална и ефективна защита на правата и интересите на българските агроекологични земеделски производители.

Също така е нужно да се знае,  че  това изменение  не е в резултат от допитване и диалог с неправителствените организации в бранша, напротив, същото е прието от Комитета по наблюдение чрез писмена съгласувателна процедура през летния период.

На второ място, обръщаме вниманието Ви на наскоро въведеното направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020. Облекченият административен режим за подпомагане по направлението направи възможно плащанията само за 2015 г. да достигнат 21 млн. евро. Със същото темпо на ангажимента може да очакваме, че до края на програмния период, повече от 105 млн. евро или близо 40% от общия бюджет на мярка 10  (290 млн. евро), ще бъдат похарчени точно за това направление.

Това управленско решение на национално ниво застрашава постигането на целите на мярка “Агроекология и климат“ на новата ПРСР.

В готовност сме да предоставим допълнителна статистическа и техническа информация и по двата описани казуса.

Благодарим Ви за разглеждането на сигнала ни, както и за детайлното наблюдение от Ваша страна  на агроекологичните дейности в България.

С уважение,

ПЛАМЕН ДРАГНЕВ,

Председател AAEF

София, 07 септември 2015

Дата: 7 септември 2015